Berling Media är en koncern med dotterbolagen Gleerups Utbildning, Gothia Fortbildning och Verbum som erbjuder en bred portfölj inom media och kommunikation – böcker, tidningar, digital media och möten. Vi är idag drygt 130 anställda med kontor i Stockholm och Malmö.

Merparten av våra produkter utgörs av läromedel till elever i grundskolan, gymnasiet och högskolan, samt fortbildning till professioner inom vård, omsorg och skola. Genom dotterbolaget Verbum utvecklar och säljer vi även media- och kommunikationsprodukter riktade till den kyrkliga marknaden. Koncernen omsatte 343 MSEK 2018 (333 MSEK 2017) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 34,6 MSEK år 2018 (35,3 MSEK 2017).

Visionen om ett gott och hållbart samhälle

Vi erbjuder läromedel som hjälper till att bygga världens bästa skola för generationer av svenska skolbarn. Vi erbjuder fortbildning som stärker de vardagshjältar som arbetar inom vård, omsorg och skola. Vi erbjuder media som rustar kyrkan inför uppdraget att arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla. Även om våra dotterbolag har vitt skilda målgrupper och produkter samlas alla kring en och samma målsättning: att med media- och kommunikationsprodukter hjälpa våra kunder att bygga ett gott och hållbart samhälle.

En digital framtid

Övervägande delen av vår produktportfölj utgörs idag av tryckta medier, men vi ser samtidigt goda tillväxt- och utvecklingsmöjligheter inom digitala tjänster. Vi har lanserat ett flertal digitala erbjudanden inom samtliga dotterbolag med tyngdvikt på läromedel och handledarstöd och är idag marknadsledande inom interaktiva skolläromedel. Vi fortsätter ett intensivt affärsutvecklingsarbete inom området.

Ett ständigt pågående förbättringsarbete

Marknaden för tryckta böcker och tidningar genomgår en dramatisk omdaning och vi möter såväl kraftiga upplagetapp inom tidningsområdet som etablering av konkurrerande digitala medieprodukter. I alla våra bolag drivs idag ett ständigt pågående arbete med att förbättra förståelsen för våra kunders behov samt anpassa våra kompetenser, produkter och kostnader därefter. Vi har även effektiviserat vår koncernstruktur genom flera avyttringar och sammanslagningar på senare år. Sett över en tioårsperiod har det målinriktade förbättringsarbetet lett till en kraftigt förbättrad rörelsemarginal samtidigt som intäktsnivån bibehållits.

Ledningsgruppen

Åsa Steholt Vernerson

KONCERNCHEF, VD GLEERUPS

Bo Westerdahl

VD GOTHIA FORTBILDNING

Fredrik Lanerfeldt

VD VERBUM

Bo Persson

CFO & CHEF BERLING MEDIA SHARED SERVICES

Helena Jehander

IT-CHEF BERLING MEDIA

Carina Pålsson

HR-CHEF BERLING MEDIA

Styrelsen

Birgitta Stymne Göransson

Styrelseordförande

Samuel Borg

Vice styrelseordförande

Tomas Bjöersdorff

Ledamot

Jösta Claeson

LEDAMOT

Mats Hagelin

LEDAMOT

Wanja Lundby Wedin

Ledamot

George Olvik

LEDAMOT

Ragnar Persenius

LEDAMOT

Susanne Rodmar

Ledamot

Sara Lindblad

Ledamot

Kajsa Söderberg

Arbetstagarrepresentant

Olga Pugachova

Arbetstagarrepresentant

Åsa Steholt Vernerson

KONCERNCHEF, VD GLEERUPS

Berling Media är sina dotterbolag